SKLEP O ZAČETKU VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA SMERI ANALITSKA SOCIOLOIJA, DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA (UNI IN VSŠ) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

SKLEP O ZAČETKU VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA SMERI ANALITSKA SOCIOLOIJA, DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA (UNI IN VSŠ) ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter v skladu s pozivom rektorja Univerze v Ljubljani, da v skladu z 31. členom Pravilnika o volitvah organov UL članice pričnejo z volitvami študentskih svetov članic, je dekanja prof. dr. Monika Kalin Golob sprejela

 

SKLEP

 

o pričetku volilnih opravil za izvedbo volitev Študentskega sveta Fakultete za družbene vede za smeri analitska sociologoija, družboslovna informatika UNI in družboslovna informatika VSŠ za  študijsko leto 2019/20.

 

Študentski svet FDV sestavlja enaindvajset (21) članov. Sestavljen je iz po enega predstavnika vsake študijske smeri na 1. (dodiplomski) stopnji študija (skupaj trinajst predstavnikov), petih predstavnikov 2. stopnje študija (ne glede na smer študija) in treh predstavnikov 3. stopnje študija (ne glede na smer študija). Za člana Študentskega sveta FDV lahko kandidira vsak študent FDV (redni ali izredni), ki ima v tem študijskem letu status študenta.

 

Razpis volitev v Študentski svet FDV za smeri analitska sociologoija, družboslovna informatika UNI in družboslovna informatika VSŠ  za študijsko leto 2019/20 se javno objavi 12. 12. 2019 na oglasni deski fakultete. Vlaganje kandidatur bo potekalo med 12. 12. 2019 in 18. 12. 2019. Kandidature morajo vsebovati ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko, potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto, datum in lastnoročni podpis kandidata. Vloge za kandidature, ki jih dobite na spletni strani 'Študentskega sveta FDV (http://www.ssfdv.org/), lahko oddate v nabiralnik Študentskega sveta FDV najkasneje do srede, 18. 10. 2019 do 12. ure. Za prejete kandidature volilni odbor FDV izdaja potrdila, ki jih predhodno pripravi volilni odbor ŠS UL.

 

Volitve bodo potekale v četrtek, 19. decembra 2019 med 9. in 14. uro na fakulteti, pred predavalnico 1.

 

Člane Študentskega sveta FDV se voli na neposrednih volitvah, s tajnim glasovanjem. Na podlagi predloga ŠS FDV za člane volilnega odbora FDV imenujem:

- Roka Kofola (predsednik),

- Emo Globovnik,

- Žigo Stopinška.

 

Obrazec

Sklep

Prof. dr. Monika Kalin Golob

  dekanja

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online