Novice

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 ZA SMER NOVINARSTVO

 

RAZPIS O ZAČETKU NADOMESTNIH VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA ŠTUDIJSKO SMER NOVINARSTVO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/19

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organę članic Univerze v Ljubljani se razpiše volitve nadomestne volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede za študijsko smer novinarstvo.

 

Študentski svet FDV sestavlja enaindvajset (21) članov. Sestavljen je iz po enega predstavnika vsake študijske smeri na 1. (dodiplomski) stopnji študija (skupaj trinajst predstavnikov), petih predstavnikov 2. stopnje študija (ne glede na smer študija) in treh predstavnikov 3. stopnje študija (ne glede na smer študija). Za Člana Študentskega sveta FDV lahko kandidira vsak študent FDV (redni ali izredni), ki ima v tem študijskem letu status študenta. Na omenjenih volitvah se bo volilo samo predstavnika za smer novinarstvo, saj je predhodna članica odstopila

 

Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko smer novinarstvo za študijsko leto 2018/19 se javno objavi 7. 5. 2019 na oglasni deski fakultete in spletni strani ŠS FDV.

 

Vlaganje kandidatur bo potekalo med 8. 5. 2019 in 14. 5.2019. Kandidature morajo vsebovati ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko, potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto, datum in lastnoročni podpis kandidata. Vloge za kandidature, ki jih dobite na spletni strani Študentskega sveta FDV (http://www.ssfdv.org/), lahko oddate v nabiralnik Študentskega sveta FDX/ najkasneje do srede, 1. 5. 2019 do 12. ure. Za prejete kandidature volilni odbor FDV izdaja potrdila, ki jih predhodno pripravi volilni odbor ŠS UL.

 

Volitve bodo potekale v sredo, 15. maja 2019 med 9. in 16. uro na fakulteti, pred predavalnico FDV-I.

 

Člane Študentskega sveta FDV za smer novinarstvo se voli na neposrednih volitvah, s tajnim glasovanjem

 

Na podlagi predloga ŠS FDV za člane volilnega odbora FDV imenujemo: Rok Kofol (predsednik), Lea Plut in Rok Dolenc

Razpis, Kandidaturni obrazec, Sklep

Kristjan Kos, predsednik ŠS FDV

 

 

 

 

Seja začasnega delovnega telesa za identifikacijo potencialnih izbirnih predmetov

Z akreditacijo novih študijskih programov in prehoda iz 4 plus 1 na 3 plus 3, smo prišli v situacijo, ko star sistem in posledično predmeti na starih študijskih programov "ugašajo". Vse skupaj je problematično, saj "ugašanje" starih študijskih programov in s tem predmetov pomeni manjšo pestrost pri izbiri izbirnih predmetov študentov in študentk, ki še študirajo na starih študijskih programov (po sistemu 4 plus 1). Zaradi te problematike je Študentski svet stopil v kontakt z vodstvom fakultete in pridobil seznam morebitnih predmetov, ki bi se kljub temu lahko izvedli, ker je teh predmetov ogromno, je potrebno izbrati nekaj najbolj zanimivih in interesantnih, ki se bodo navkljub omenjeni problematiki lahko izvajali. Zaradi potrebe po čim širšem konsenzu je Študentski svet ustanovil delovno telo za identifikacijo potencialnih izbirnih predmetov, seja delovnega telesa bo potekala v torek, 26.3.2019, ob 18:00, v učilnici FDV 04, na sejo je vabljena čim širša javnost.

Prilagam vam še sklic konstitutivne seje delovnega telesa, 1. redne seje delovnega telesa in morebitne izbirne predmete med katerimi bomo izbirali.

Lep pozdrav

Kristjan Kos

Predsednik ŠS FDV

Začasno delovno telo za implementacijo in nadzor Študijskega portala Zebra

Študentski svet Fakultete za družbene vede je v lanskem študijskem letu ustanovil Začasno delovno telo za implementacijo in nadzor Študijskega portala Zebra. Delo na tem področju bomo nadaljevali tudi v tem študijskem letu zato vabimo vse zainteresirane, ki želite sooblikovati delovno telo in tako skrbeti za razvoj Študijskega portala, da se pridružite na Konstitutivni in na 1. redni seji delovnega telesa, ki bosta potekali v torek 15.1.2019 ob 17.00 uri v FDV-04.

PONOVNI RAZPIS ZA PREDSTAVNIKE KATEDER 2018/19

PONOVNI RAZPIS ZA PREDSTAVNIKE KATEDER

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov vŠtudentske svete clanic in organe članic Univerze v Ljubljani

R A Z P I S U J E M O

kandidacijski postopek za predstavnika oziroma člana Katedre za analitsko sociologijo, Katedre za analizo politik in javno upravo in Katedre za medijske in komunikacijske študije.

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do petka, 11.januarja 2019, do 12. ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2018/2019 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Vsak kandidat lahko kandidira le na svoji katedri iz področja študija.

Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji redni seji Študentskega sveta FDV, ki bo predvidoma potekala v torek, 15.1.2019, ob 16:00 (kandidati boste o točnem terminu obveščeni naknadno).

Obrazec za kandidaturo lahko najdete na spletni strani ŠS FDV.

Obrazec

Razpis

V Ljubljani, 6. januar 2019.

Kristjan Kos
predsednik Študentskega sveta FDV

RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SENATA IZ VRST ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/19

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani, pravili FDV in ŠS FDV.

R A Z P I S U J E M O

kandidacijski postopek za volitve 5 /petih/ študentskih predstavnikov v Senat Fakultete za družbene vede.

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do torka, 27. novembra 2018, do 12.00 ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2018/2019 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Kandidati morajo poleg osnovnih podatkov o kandidaturi oddati še motivacijsko pismo, v katerem dokažejo poznavanje delovanja fakultete ter poznavanje in sposobnost reševanja študijske problematike.

Obrazec za prijavo je objavljen tukaj.  Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji seji ŠS FDV, ki bo potekala v četrtek 29. novembra 2018 ob 16.uri.

V Ljubljani, 20. novembra 2018 

                                                                                                                                                              Kristjan Kos
                                                                           Predsednik Študentskega sveta FDV

Subcategories

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online