Novice

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/20

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/20

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organę članic Univerze v Ljubljani ter v skladu s pozivom rektorja Univerze v Ljubljani, da v skladu z 31. členom Pravilnika o volitvah organov UL članice pričnejo z volitvami študentskih svetov članic je dekanja prof. dr. Monika Kalin Golob sprejela

Študentski svet FDV sestavlja enaindvajset (21) članov. Sestavljen je iz po enega predstavnika vsake študijske smeri na 1. (dodiplomski) stopnji študija (Skupaj trinajst predstavnikov), petih predstavnikov 2. stopnje študija (ne glede na smer študija) in treh predstavnikov 3. stopnje študija (ne glede na smer študija). Za člana Študentskega sveta FDV lahko kandidira vsak študent FDV (redni ali izredni), ki ima v tem študijskem letu status študenta.

Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko leto 2019/20 se javno objavi 18.10.2019 na oglasni deski fakultete.

 

Vlaganje kandidatur bo potekalo med 21. 10. 2019 in 28. 10. 2019. Kandidature morajo vsebovati ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko, potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto, datum in lastnoročni podpis kandidata. Vloge za kandidature, ki jih dobite na spletni strani Študentskega sveta FDV (http://www.ssfdv.org/), lahko oddate v nabiralnik Študentskega sveta FDV najkasneje do ponedeljka, 28. 10. 2019 do 12. ure. Za prejete kandidature volilni odbor FDV izdaja potrdila, ki jih predhodno pripravi volilni odbor ŠS UL

 

Volitve bodo potekale v sredo, 6. novembra 2019 med 9. in 16. uro na fakulteti, pred predavalnico 1.

Člane Študentskega sveta FDV se voli na neposrednih volitvah, s tajnim glasovanjem.

Skladno s sklepom o začetku postopka volilnih opravil za volitve ŠS FDV so člani volilnega odbora FDV:

 

·       Lea Plut (predsednica),

·       Ina Unuk,

·       Klemen Petek

 Razpis

Sklep

Kandidaturni obrazec

 

RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE 2019/2020

Fakulteta za družbene vede (FDV) in Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠS FDV) razpisujeta 27 prostih mest za tutorje študente: 

      2 tutorja študenta za študijski program Analitska sociologija

      2 tutorja študenta za študijski program Družboslovna informatika

      1 tutor študent za študijski program Evropske študije – družboslovni vidiki

      2 tutorja študenta za študijski program Komunikologija – medijske in komunikacijske študije

      2 tutorja študenta za študijski program Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

      2 tutorja študenta za študijski program Kulturologija – Študije kultur in ustvarjalnosti

      2 tutorja študenta za študijski program Mednarodni odnosi

      2 tutorja študenta za študijski program Novinarstvo

      2 tutorja študenta za študijski program Politologija - obramboslovje

      2 tutorja študenta za študijski program Politologija – Javne politike in uprava

      2 tutorja študenta za študijski program Politologija – Študije politike in države

      2 tutorja študenta za študijski program Sociologija – Kadrovski menedžment

      4 tutorji študentje za tuje študente

Delo tutorja obsega:

      Izobraževanje o delovanju fakultete, študijski problematiki in študentski organiziranosti;

      Svetovanje in pomoč študentom glede zgoraj navedenih tem;

      Pomoč pri sprejemu brucev;

      Pomoč pri izvedbi informativnih dni;

      Evalvacijo študijskega procesa in tutorskega dela.

Narava dela zahteva vsaj delno predhodno poznavanje delovanja fakultete, študijske problematike in narave študentske organiziranosti, vestnost in komunikativnost. 

Študentje tutorji se bodo morali predvidoma zadnji teden v septembru udeležiti usposabljanja za tutorje študente, o katerem bodo obveščeni.

 

Pogoj za prijavo je predviden status študenta FDV v študijskem letu 2019/20.

Zaradi narave dela je zaželeno, da je tutor študent v študijskem letu 2019/20 študent/ka vsaj 3.

letnika dodiplomskega študija ali študent/ka podiplomskega študija. 

Prijave pošljite do vključno 2.8.2019 na naslov prodekanje študentke, Laure Koudele:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na razpis se prijavite z obrazcem. Obravnavali bomo samo popolne vloge. 

Rezultati razpisa bodo znani predvidoma 9.8.2019 in bodo javno objavljeni na spletnih straneh FDV in ŠS FDV. V primeru, da se razpisana mesta ne bodo zapolnila, se razpis za prosta mesta ponovi.

 

 

Laura Koudela,

Prodekanja študentka Fakultete za družbene vede

Seja začasnega delovnega telesa za identifikacijo potencialnih izbirnih predmetov

Z akreditacijo novih študijskih programov in prehoda iz 4 plus 1 na 3 plus 3, smo prišli v situacijo, ko star sistem in posledično predmeti na starih študijskih programov "ugašajo". Vse skupaj je problematično, saj "ugašanje" starih študijskih programov in s tem predmetov pomeni manjšo pestrost pri izbiri izbirnih predmetov študentov in študentk, ki še študirajo na starih študijskih programov (po sistemu 4 plus 1). Zaradi te problematike je Študentski svet stopil v kontakt z vodstvom fakultete in pridobil seznam morebitnih predmetov, ki bi se kljub temu lahko izvedli, ker je teh predmetov ogromno, je potrebno izbrati nekaj najbolj zanimivih in interesantnih, ki se bodo navkljub omenjeni problematiki lahko izvajali. Zaradi potrebe po čim širšem konsenzu je Študentski svet ustanovil delovno telo za identifikacijo potencialnih izbirnih predmetov, seja delovnega telesa bo potekala v torek, 26.3.2019, ob 18:00, v učilnici FDV 04, na sejo je vabljena čim širša javnost.

Prilagam vam še sklic konstitutivne seje delovnega telesa, 1. redne seje delovnega telesa in morebitne izbirne predmete med katerimi bomo izbirali.

Lep pozdrav

Kristjan Kos

Predsednik ŠS FDV

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FDV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 ZA SMER NOVINARSTVO

 

RAZPIS O ZAČETKU NADOMESTNIH VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA ŠTUDIJSKO SMER NOVINARSTVO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/19

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organę članic Univerze v Ljubljani se razpiše volitve nadomestne volitve v Študentski svet Fakultete za družbene vede za študijsko smer novinarstvo.

 

Študentski svet FDV sestavlja enaindvajset (21) članov. Sestavljen je iz po enega predstavnika vsake študijske smeri na 1. (dodiplomski) stopnji študija (skupaj trinajst predstavnikov), petih predstavnikov 2. stopnje študija (ne glede na smer študija) in treh predstavnikov 3. stopnje študija (ne glede na smer študija). Za Člana Študentskega sveta FDV lahko kandidira vsak študent FDV (redni ali izredni), ki ima v tem študijskem letu status študenta. Na omenjenih volitvah se bo volilo samo predstavnika za smer novinarstvo, saj je predhodna članica odstopila

 

Razpis volitev v Študentski svet FDV za študijsko smer novinarstvo za študijsko leto 2018/19 se javno objavi 7. 5. 2019 na oglasni deski fakultete in spletni strani ŠS FDV.

 

Vlaganje kandidatur bo potekalo med 8. 5. 2019 in 14. 5.2019. Kandidature morajo vsebovati ime in priimek kandidata, kontaktni naslov in telefonsko številko, potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto, datum in lastnoročni podpis kandidata. Vloge za kandidature, ki jih dobite na spletni strani Študentskega sveta FDV (http://www.ssfdv.org/), lahko oddate v nabiralnik Študentskega sveta FDX/ najkasneje do srede, 1. 5. 2019 do 12. ure. Za prejete kandidature volilni odbor FDV izdaja potrdila, ki jih predhodno pripravi volilni odbor ŠS UL.

 

Volitve bodo potekale v sredo, 15. maja 2019 med 9. in 16. uro na fakulteti, pred predavalnico FDV-I.

 

Člane Študentskega sveta FDV za smer novinarstvo se voli na neposrednih volitvah, s tajnim glasovanjem

 

Na podlagi predloga ŠS FDV za člane volilnega odbora FDV imenujemo: Rok Kofol (predsednik), Lea Plut in Rok Dolenc

Razpis, Kandidaturni obrazec, Sklep

Kristjan Kos, predsednik ŠS FDV

 

 

 

 

PONOVNI RAZPIS ZA PREDSTAVNIKE KATEDER 2018/19

PONOVNI RAZPIS ZA PREDSTAVNIKE KATEDER

V skladu s 15. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov vŠtudentske svete clanic in organe članic Univerze v Ljubljani

R A Z P I S U J E M O

kandidacijski postopek za predstavnika oziroma člana Katedre za analitsko sociologijo, Katedre za analizo politik in javno upravo in Katedre za medijske in komunikacijske študije.

Kandidaturo za funkcijo je potrebno oddati do petka, 11.januarja 2019, do 12. ure, v nabiralnik Študentskega sveta FDV.

Pogoja za oddajo kandidature sta status študenta Fakultete za družbene vede v študijskem letu 2018/2019 in poznavanje študijske in študentske problematike.

Vsak kandidat lahko kandidira le na svoji katedri iz področja študija.

Kandidati se bodo lahko predstavili na naslednji redni seji Študentskega sveta FDV, ki bo predvidoma potekala v torek, 15.1.2019, ob 16:00 (kandidati boste o točnem terminu obveščeni naknadno).

Obrazec za kandidaturo lahko najdete na spletni strani ŠS FDV.

Obrazec

Razpis

V Ljubljani, 6. januar 2019.

Kristjan Kos
predsednik Študentskega sveta FDV

Subcategories

Additional information

https://drugstoremg.com/motilium/ buy motilium online